Právne oznámenie

Obchodné meno: MSIG Insurance Europe AG

Sídlo/poštová adresa: An den Dominikanern 11-27, 50668 Köln

Nemecká právna forma: akciová spoločnosť

Telefón: +49 221 37991-0
Fax: +49 221 37991-200
Email: info@msig-europe.com

Členovia predstavenstva: Mr. Nikolaus-Martin Przybyla, Mr. Dr. Carsten Hoffman, Mr. Dr. Alexander Mahnke, Mr. Yuji Uchida, Mr. Patrick Smolka
Členovia dozornej rady:  Mr. Akihiko Ikeno (predseda), Prof. Stefan Materne (podpredseda), Mr. Ulrich Wollschläger
Zápis v Spolkovej republike Nemecko: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln pod HRB 75277
Legal Entity Identifier (LEI): 3912006CHI0PF4QZGM61

Orgán dohľadu:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Germany
Telefón: +49-228/4108-0
Fax: +49-228/4108-15 50
www.bafin.de

Základné imanie: 84,000,000 € (splatené vo výške: 84,000,000)

Podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom:
označenie organizačnej zložky: MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovak Republic
Telefón: +421 905 453682
E-Mail: janka.wye@msig-europe.com

Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po; vložka číslo: 2110/B

IČO (ID): 46 773 169; IČ DPH (ID VAT): SK 4020371729

Bankové údaje:
ČSOB, a.s.
Nám. SNP 29
815 63 Bratislava
účet číslo: 255139143 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0002 5513 9143
BIC: CEKOSKBX

Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Radovan Figura

Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska (NBS)
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 02/5787 1111
Fax: 02/5787 1100
www.nbs.sk


Vylúčenie zodpovednosti

1. Zodpovednosť za obsah Obsah našich stránok bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však prevziať záruku za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za  vlastný obsah týchto stránok podľa všeobecne platných zákonov. Podľa § 6  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode nie sme ako poskytovateľ služieb povinný kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na protizákonnú činnosť. Tým nie je dotknutá povinnosť odstrániť alebo blokovať používanie informácií podľa všeobecne platných zákonov. Zodpovednosť v tomto ohľade je možné až do momentu získania vedomosti o konkrétnom porušení práva. Ak sa dozvieme o príslušnom porušení práva, tento obsah obratom odstránime.

2. Zodpovednosť za odkazy na webové stránky Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto ani nemôžeme prevziať záruku za obsah týchto cudzích stránok. Za obsah stránok, na ktoré odkazujú linky, vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ a prevádzkovateľ týchto stránok.

3. Autorské právo Na obsah vypracovaný prevádzkovateľom stránky a na diela na týchto stránkach sa vzťahuje autorský zákon. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a akýchkoľvek spôsob zhodnotenia nad rámec hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora resp. zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.